Cím H-1211 Budapest, Szikratávíró u. 17-21.
Telefon (+36-1) 452-8143

Tagsági feltételek

Tagsági feltételek

 

Általános rendelkezések 

a. A tagság nem vagyoni tagság. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Szövetség tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 

b. A tagok jogaikat személyesen gyakorolják. 

c. A tagsági jogok forgalomképtelenek, azok nem örökölhetők. 

d. A tagok személyére vonatkozó adatok a cégjegyzék tartalma szerint nyilvánosak. A tag maga dönt arról, hogy tagságát nyilvánosságra hozza-e. 

e. A tag jogállása szerint rendes vagy társult tag lehet. A csoporton belüli tagokat azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik. 

 

A tagság formái 

A Szövetségnek rendes és társult tagja lehet. Rendes és társult tag csak Magyarországon bejegyzett cég lehet. 

Rendes tagja lehet az a belföldi gazdálkodó szervezet, amely a szállítmányozási, logisztikai tevékenységet főtevékenységként gyakorolja. 

Társult tag lehet az a belföldi gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységében a szállítmányozási, logisztikai tevékenység nem fő tevékenység, illetve amely a rokon szakmákhoz tartozik (például árutovábbítás, raktározás, csomagolás, kikötő, stb.). 

A tag az Alapszabályban írtak szerint jogosult a Szövetség tevékenységében részt venni és köteles az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeknek eleget tenni. A tagok a Szövetség céljának megvalósítását és tevékenységét nem veszélyeztethetik. 

 

A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

A rendes tagok mint jogi személyek szavazati és egyéb jogaikat illetve kötelezettségeiket természetes személy képviselőjükön keresztül gyakorolják illetve teljesítik. 

a. a Közgyűlésen szavazati jogait gyakorolja, felszólalhat, kérdéseket, javaslatokat és észrevételeket tehet (tanácskozási jog) 

b. tisztséget viselhet  

c. a Közgyűlés és az Elnökség összehívására javaslatot tehet 

d. a Szövetség szolgáltatásait igénybe veheti 

e. tagságukat cégük üzleti papírjain feltüntetheti 

f. bármely módon részt vehet a Szövetség tevékenységében 

g. köteles a tagdíjat megfizetni 

h. köteles a Szövetség célját támogatni, annak munkájában részt venni, Alapszabályát, határozatait betartani, ajánlásait figyelembe venni 

i. köteles a Szövetség tevékenységéhez szükséges, de az üzleti titkot nem sértő, és nyilvánosan elérhető adatokat, információkat a Szövetség rendelkezésre bocsátani. 

 

A társult tagok jogai korlátozottak, jogaik és kötelezettségeik a következők 

A társult tagok mint jogi személyek korlátozott jogaikat illetve kötelezettségeiket természetes személy képviselőjükön keresztül gyakorolják illetve teljesítik. 

a. részt vehetnek a Közgyűlésén 

b. szavazati jog nem illeti meg őket 

c. tagsági viszonyukat üzleti papírjaikon feltüntethetik 

d. kötelesek a társult tagokra megállapított tagdíjat határidőben megfizetni. 

 

A tagsági viszony keletkezése 

A tag a belépési szándék közlésével, írásban nyilatkozik arról, hogy milyen tagsági viszonyt kíván létesíteni, az ennek megítéléséhez szükséges adatokat és iratokat csatolnia kell, és nyilatkoznia kell arról, hogy az Alapszabályt elfogadja. A belépési kérelmet írásban, az Elnökségnek kell címezni. A tagsági kérelem elfogadásáról az Elnökség dönt. A tagság azon a napon kezdődik, amelyen az Elnökség a felvételről szóló határozatot meghozza. A felvételről szóló határozatot az Elnökség a tagnak haladéktalanul megküldi. 

 

A Magyar Szállítmányozók Szövetségéhez teljes jogú tagként történő felvételhez a következő feltételek teljesítése szükséges:

  1. legalább 1 naptári éves eredményes működés aminek igazolására a megelőző évi nettó árbevétel, adózás előtti- és adózott eredmény mérlegadatok közlése,
  2. a Kérdőív beküldése (kitöltve, aláírva),
  3. a Nyilatkozat beküldése (lebélyegezve, aláírva),
  4. az érvényes cégbejegyzés másolata,
  5. a szállítmányozói felelősségbiztosítás fedezetigazolásának másolata,
  6. az MSzSz két tagjának cégszerűen aláírt ajánlása a jelentkező tagként való felvételéhez.